Để đối phó với thế mạnh của quân Mông Nguyên cả 3 lần nhà Trần đều thực hiện kế sách

Câu hỏi: Để đối phó với thế mạnh của quân Mông Nguyên cả 3 lần nhà Trần đều thực hiện kế sách

A. ngụ binh ư nông

B. tiên phát chế nhân

C. lập phòng tuyến chặn địch

D. vườn không nhà trống

Đáp án D.

Để đối phó với thế mạnh của quân Mông Nguyên cả 3 lần nhà Trần đều thực hiện kế sách vườn không nhà trống (Mục…II….Trang…98…SGK Lịch sử 10 cơ bản).