Học sinh có nhiều khả năng có động lực để tập trung và cải thiện việc học của mình khi

Câu hỏi: Học sinh có nhiều khả năng có động lực để tập trung và cải thiện việc học của mình khi

A. giáo viên sử dụng nhất quán các phương pháp bằng lời nói và mô hình hóa

B. học sinh nhận được phản hồi tích cực, rõ ràng và mang tính xây dựng về công việc của họ

C. giáo viên chú trọng vào những sai sót và lỗi của học sinh

D. học sinh ghi nhớ và sao chép thông tin

Đáp án B.

Học sinh có nhiều khả năng có động lực để tập trung và cải thiện việc học của mình khi học sinh nhận được phản hồi tích cực, rõ ràng và mang tính xây dựng về công việc của họ.