Đặc trưng nào không phải là đặc trưng sinh thái của quần thể

Câu hỏi: Đặc trưng nào không phải là đặc trưng sinh thái của quần thể

A. Mật độ quần thể

B. Tỷ lệ giới tính

C. Kiểu phân bố các cá thể trong quần thể

D. Tần số tương đối của các alen về một gen nào đó

Đáp án D.

Tần số tương đối của các alen về một gen nào đó được xem là đặc trưng di truyền của quần thể chứ không phải là đặc trưng sinh thái.