Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

Câu hỏi: Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

A. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào

B. Thức ăn được tiêu hóa nội bào

C. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào

D. Một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào

Đáp án A.

Ở động vật có 2 hình thức tiêu hóa nội bào và ngoại bào nhưng ở động vật có ống tiêu hóa (Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xươg sống) thì thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.