Học phí Đại học Ngân hàng TP HCM 2023 – 2024

Học phí Đại học Ngân hàng TP HCM 2023-2024

Mức học phí dự kiến năm học 2023-2024 của Đại học Ngân hàng TP HCM (BUH) như sau:

 • Học phí Chương trình đại học chính quy: Dự kiến 7.050.000 đồng/học kỳ.
 • Học phí Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: Dự kiến 17.922.500 đồng/học kỳ.
 • Học phí Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do đại học đối tác cấp bằng: Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …). Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 26,5 triệu đồng/học kỳ. Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

Lộ trình tăng học phí của BUH như sau:

 • Đối với hệ đại học chính quy chuẩn: Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà nước.
 • Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao: Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2023 – 2024 tăng không quá 10%.
 • Đối với hệ đại học chính quy chương trình quốc tế cấp song bằng: Tổng học phí toàn khóa học (bao gồm Học phí các môn học chính khóa, tiếng Anh tăng cường, kỹ năng mềm) là 212,5 triệu đồng/toàn khóa, tương đương 26,5 triệu đồng/học kỳ. Học phí này cam kết không đổi cho toàn khóa học.

Trường hợp chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài chính theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền thì mức học phí thực hiện theo lộ trình quy định.

Học phí Đại học Ngân hàng TP HCM 2022-2023

Mức học phí dự  kiến năm học 2022-2023:

 • Học phí Chương trình Đại học chính quy chuẩn: Dự kiến 6.250.000đ/ học kỳ.
 • Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: Dự kiến 18.425.000đ/ học kỳ.
 • Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau: Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …). Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 26.500.000 đ/học kỳ. Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

Lộ trình tăng học phí của trường:

 • Đối với hệ đại học chính quy chuẩn: Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà Nước.
 • Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao: Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao từ năm học 2022-2023 đến năm học 2023-2024 tăng không quá 10%.
 • Đối với hệ đại học chính quy chương trình quốc tế cấp song bằng: Tổng học phí toàn khóa học (bao gồm Học phí các môn học chính khóa, tiếng Anh tăng cường, kỹ năng mềm) là 212.500.000đ/toàn khóa, tương đương 26.500.000 đ/học kỳ. Học phí này dự kiến không đổi cho toàn khóa học.

Trường hợp chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài chính theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền: mức học phí thực hiện theo lộ trình quy định.

Học phí Đại học Ngân hàng TP HCM 2021-2022

Học phí năm học 2021-2022 của trường Đại học Ngân hàng TP HCM cụ thể như sau:

– Học phí chương trình Đại học chính quy (hệ đại trà): 4.900.000 đ/học kỳ

– Học phí chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.750.000 đ/học kỳ

– Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng và học phí chương trình Đại học chính quy do đối tác cấp bằng như sau:

 • Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm,…).
 • Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 25.000.000 đ/học kỳ.

Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

Học phí Đại học Ngân hàng TP HCM 2020-2021

Mức thu học phí của trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 như sau:

– Học phí chương trình Đại học chính quy chuẩn: 4.450.000 đ/học kỳ

– Học phí chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.000.000 đ/học kỳ

– Học phí chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng:

 • Học kỳ 1 – 5: 20.000.000 đ/học kỳ
 • Học kỳ 6 – 7: 39.500.000 đ/học kỳ 

Học phí Đại học Ngân hàng TP HCM 2019-2020

Năm học 2019-2020, trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM có mức thu học phí như sau:

– Hệ Đại học chính quy: 7.500.000 đồng/năm

– Chương trình cử nhân chất lượng cao: 30.000.000 đồng/năm