Hoạt đông giao tiếp bằng ngôn ngữ lớp 10

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là gì?

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (dạng nói hoặc dạng viết), nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, vê tình cảm, về hành động… Chính giao tiếp làm cho con người nâng cao hiểu biết, tiếp nhận được tri thức, thống nhất được hành động. Con người giao tiếp nhằm mục đích: nhận thức, hạnh động, biểu lộ cảm xúc.

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ có hai quá trình có quan hệ tương tác với nhau: quá trình tạo lập văn bản (do người nói, người viết thực hiện) và quá trình lĩnh hội văn bản (do người nghe, người đọc thực hiện).

Các nhân tố giao tiếp

Trong hoạt động giao tiếp có sự chi phối của các nhân tố:

– Nhân vật giao tiếp: Ai nói, ai viết, với với ai, viết cho ai?

– Hoàn cảnh giao tiếp: Nói, viết trong hoàn cảnh nào, ở đâu, khi nào?

– Nội dung giao tiếp: Nói, viết cái gì, về cái gì?

– Mục đích giao tiếp: Nói, viết để làm gì, nhằm mục đích gì?

– Phương tiện và cách thức giao tiếp: Nói viết như thế nào, bằng phương tiện gì?