Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra làm mấy bậc? đó là những bậc nào?

Câu hỏi: Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra làm mấy bậc? đó là những bậc nào?

Trả lời:

Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc được chia ra làm 3 bậc:

– Bậc Ấu học (học chữ Hán và Quốc ngữ).

– Bậc Tiểu học (học chữ Hán, Quốc ngữ, chữ Pháp là môn tự nguyện).

– Bậc Trung học (học chữ Hán, Quốc ngữ và chữ Pháp là bắt buộc).