Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

Câu hỏi: Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

A. Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt
B. Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ
C. Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn một nền công nghiệp nặng
D. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc

Đáp án D.

Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.