Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

Câu hỏi: Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

A. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới
B. Mở rộng quy mô giáo dục
C. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục
D. Mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế

Đáp án A.

Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới.