Hãy chọn phát biểu hợp lý nhất về khái niệm phần mềm

Câu hỏi: Hãy chọn phát biểu hợp lý nhất về khái niệm phần mềm

A. Phần mềm gồm chương trình máy tính và cách tổ chức dữ liệu
B. Phần mềm gồm chương trình máy tính, tài liệu về cách tổ chức dữ liệu và các tài liệu hướng dẫn khác
C. Phần mềm gồm chương trình máy tính và dữ liệu đi kèm
D. Phần mềm gồm các chương trình máy tính để làm ra các chương trình máy tính khác

Đáp án B.

Phần mềm gồm chương trình máy tính, tài liệu về cách tổ chức dữ liệu và các tài liệu hướng dẫn khác.