Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ hai loại hạt là prôtôn và nơtron. Hai loại hạt này có tên chung là nuclôn.

Câu hỏi 1: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A. các prôtôn .

B. các nơtron.

C. các nuclôn.

D. các êlectron.

Đáp án C: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt prôtôn và nơtron, gọi chung là nuclôn.

Câu hỏi 2: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A. prôtôn và êlectron.

B. prôtn và nơtron.

C. nơtron và êlectron.

D. prôtôn, nơtron và êlectron.

Đáp án B: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nuclôn, có 2 loại nuclôn là prôtôn và nơtron.