Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ như thế nào

Câu hỏi: Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ như thế nào

A. Không sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả của giống mới

B. Không được công nhận kịp thời giống

C. Không biết được những thông tin chủ yếu về yêu cầu kĩ thuật canh tác

D. Không biết sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống

Đáp án C.

Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ không biết được những thông tin về đặc tính và yêu cầu kĩ thuật của giống – SGK Công nghệ 10, trang 9.

Nếu đưa giống mới vào sản xuất mà không qua khảo nghiệm thì có thể giống sẽ cho năng suất, phẩm chất thấp vì có khả năng giống đó không phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương đó. Và người dân chưa biết về đặc tính giống, yêu cầu kỹ thuật canh tác nên chưa có biện pháp tác động hợp lý.