Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng nào

Câu hỏi: Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng nào

A. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ

B. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung

C. Có tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm

D. Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc

Đáp án D.

Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng: bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc.