Câu tục ngữ đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại nói về điều gì

Câu hỏi: Câu tục ngữ đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại nói về điều gì

A. Lòng biết ơn

B. Tinh thần đoàn kết

C. Lòng trung thành

D. Lòng khoan dung

Đáp án D.

Câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nói về lòng khoan dung.