Đối lập với khoan dung là

Câu hỏi: Đối lập với khoan dung là

A. chia sẻ

B. tự trọng

C. trung thành

D. hẹp hòi, ích kỉ

Đáp án D.

Đối lập với khoan dung là hẹp hòi, ích kỉ.