Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau được gọi là

Câu hỏi: Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau được gọi là

A. liêm khiết

B. công bằng

C. lẽ phải

D. giữ chữ tín

Đáp án D.

Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau được gọi là giữ chữ tín.