Phần mềm nào sau đây không phải là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi: Phần mềm nào sau đây không phải là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

A. Microsoft Access
B. Oracle
C. Microsoft SQL server
D. Microsoft Excel

Đáp án D.

Microsoft Excel không phải là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.