Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

Câu hỏi: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

A. thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.
B. thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.
C. thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.
D. thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.

Đáp án B.

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi thời gian lao động xã hội cần thiết.