Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb

Câu hỏi: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb

A. Cu(NO3)2

B. Pb(NO3)2

C. Fe(NO3)2

D. Ni(NO3)2

Đáp án A.

Pb(NO3)là dung dịch muối có thể tác dụng được với cả Ni và Pb.