Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được truyền theo con đường nào?

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được truyền theo con đường phổ biến là quan hệ dinh dưỡng. Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì dòng năng lượng càng giảm. Năng lượng được chuyển cho bậc dinh dưỡng sau từ bậc dinh dưỡng trước nó khoảng 10%.

Sơ đồ dòng năng lượng đi qua các bậc dinh dưỡng chính trong hệ sinh thái

 Phân bố năng lượng trên trái đất

– Mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống trên trái đất.

– Sinh vật sản xuất chỉ sử dụng được những tia sáng nhìn thấy (50% bức xạ) cho quang hợp.

– Quang hợp chỉ sử dụng  khoảng 0,2 – 0,5% tổng lượng bức xạ để tổng hợp chất hữu cơ.

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng)

– Thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời và tiếp nhận chất dinh dưỡng từ khí quyển và đất. Các chất dinh dưỡng và năng lượng được dự trữ ở thực vật rồi được phân phối dần qua các mắt xích thức ăn.

– Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn  thì năng lượng càng giảm.

– Trong hệ sinh thái năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng, tới môi trường, còn vật chất được trao đổi qua chu trình dinh dưỡng.

Tóm tắt nội dung về dòng năng lượng trong hệ sinh thái:

– Năng lượng chủ yếu cung cấp cho trái đất là ánh sáng mặt trời.

– Trong chu trình dinh dưỡng càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm do một phần năng lượng bị thất thoát (hô hấp, tạo nhiệt mất khoảng 70%; chất thải động vật, các bộ phận rơi rụng khoảng 10%) chuyển lên bậc dinh dưỡng cao khoảng 10%.

– Năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.