Công thức và bài tập về Hiệu suất sinh thái

Hiệu suất sinh thái là gì?

Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng sau tích lũy được thường là 10% so với bậc trước liền kề (Hiệu suất sinh thái luôn luôn nhỏ hơn 100%).

Ví dụ hiệu suất sinh thái của một hệ sinh thái

Công thức tính hiệu suất sinh thái

Hiệu suất sinh thái có thể biểu diễn bằng công thức:

eff = Ci+1 / Ci x 100%

Trong đó, eff là hiệu suất sinh thái (tính bằng %), Ci là bậc dinh dưỡng thứ i, Ci+1 là bậc dinh dưỡng thứ i+1 sau bậc Ci.

Hoặc

Bài tập mẫu về tính hiệu suất sinh thái

Ví dụ:

Biết năng lượng mặt trời chiếu xuống một hệ sinh thái là 9.109 kcal. Năng lượng của sinh vật sản xuất là 45 x 108 kcal. Năng lượng sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 45.107kcal, của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 9.107 kcal. Biết hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 10%. Xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2.

Đáp án:

– Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1: 

– Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2: