Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học

Câu hỏi: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học

A. Từ 2 nguyên tố

B. Từ 3 nguyên tố

C. Từ 4 nguyên tố trở lên

D. Từ 1 nguyên tố

Đáp án D.

Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học. Đơn chất có thể chứa một hoặc nhiều nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học.

Ví dụ: khí hiđro tạo nên từ nguyên tử H, khí oxi tạo nên từ nguyên tử O, kim loại sắt tạo nên từ nguyên tử Fe,…