Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào

Câu hỏi: Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào?

A. Thời Nguyên

B. Thời Minh

C. Thời Thanh

D. Thời Tống

Đáp án B.

Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện theo đà phát triển của công thương nghiệp. Thời Minh đã xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa cao, thuê nhiều nhân công, như ở Tô Châu, Tùng Giang,…