Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là gì

Câu hỏi: Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là gì

A. Bắc Bình vương

B. Vạn Thắng vương

C. Bình Định vương

D. Bố Cái Đại vương

Đáp án B.

Đinh Bộ Lĩnh là người có tài, lại được nhân dân nhiều địa phương giúp sức, ủng hộ, ông đánh đâu thắng đấy, được nhân dân tôn xưng là Vạn Thắng vương.