Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến hiện nay là

Câu hỏi: Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến hiện nay là

A. SQL
B. Access
C. Foxpro
D. Java

Đáp án A.

Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến hiện nay là SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc).