Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là

Câu hỏi 1: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là

A. Đều có lối sống tự dưỡng

B. Đều sống cố định

C. Đều có lối sống hoại sinh

D. Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào

Đáp án B. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là đều có lối sống cố định.

Câu hỏi 2: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là

A. đều dinh dưỡng theo lối hoại sinh

B. đều có cơ thể cấu tạo đơn bào hay đa bào

C. đều có lối sống cố định

D. đều dinh dưỡng theo lối dị dưỡng

Đáp án C.