Địa hình khối khoét mòn ở các hoang mạc

Câu hỏi: Địa hình khối khoét mòn ở các hoang mạc

A. băng hà.

B. nước chảy trên mặt.

C. gió.

D. nấm đá.

Đáp án C.

Địa hình khối khoét mòn ở các hoang mạc là do gió. Thổi mòn là quá trình bóc mòn do gió, thường xảy ra mạnh ở những vùng khí hậu khô hạn -> làm khoét mòn các khối đá, tạo thành những dạng địa hình độc đáo như cột đá, nấm đá…