Để thực hiện tốt quy luật lượng chất cần tránh tư tưởng nào dưới đây

Câu hỏi: Để thực hiện tốt quy luật lượng chất cần tránh tư tưởng nào dưới đây

A. Nôn nóng đốt cháy giai đoạn

B. Ngại khó ngại khổ

C. Dĩ hòa vi quý

D. Trọng nam khinh nữ

Đáp án A.

Để thực hiện tốt quy luật lượng – chất, cần tránh tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn, chưa tích lũy đủ lượng.