Cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng theo khuynh hướng nào?

Câu hỏi: Cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng theo khuynh hướng nào?

A. Vô sản
B. Phong kiến
C. Dân chủ tư sản
D. Trung lập

Đáp án C.

Cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Ra đời vào cuối thế kỉ XIX, dựa vào cuộc đấu tranh bền bỉ của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản Trung Quốc bắt đầu thành lập các tổ chức chính trị của mình. Tôn Trung Sơn là đại diện ưu tú và là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc.