Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào?

Câu hỏi: Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào?

A. Tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế và trả tiền thuê.
B. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ.
C. Gắn lợi ích và quyền.
D. Xử lí kịp thời những hành vi vi phạm.

Đáp án A.

Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường thì tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế và trả tiền thuê.