Quan niệm trọng nam khinh nữ được hiểu là

Câu hỏi: Quan niệm trọng nam khinh nữ được hiểu là

A. đề cao vai trò, tầm quan trọng của cả nam giới và nữ giới

B. coi nhẹ, hạ thấp vai trò, vị trí của người phụ nữ

C. xem nhẹ, hạ thấp vai trò của người phụ nữ

D. đề cao vai trò của nam giới, coi nhẹ và hạ thấp vai trò của người phụ nữ

Đáp án D.

Quan niệm trọng nam khinh nữ được hiểu là đề cao vai trò của nam giới, coi nhẹ và hạ thấp vai trò của người phụ nữ.