Để hút hết nước ở một cái hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ

Câu hỏi: Để hút hết nước ở một cái hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế?

Hướng dẫn:

Cần số máy bơm là:

( 5 x 18 ) : 10 = 9 ( cái )

Phải bổ sung thêm số máy bơm như thế là :

9 – 5 = 4 ( máy bơm )

Đáp số : 4 máy bơm.