Đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh

Câu hỏi: Đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh “bán trú” ăn trong 26 ngày. Thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dữ trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn:

Cách 1:

Thực tế nhà trường có số học sinh bán trú là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Vậy số gạo đủ cho 130 học sinh trong số ngày:

26 x 100 : 130 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày.

Cách 2:

Thực tế nhà trường có số học sinh là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Một học sinh ăn hết lượng gạo trong số ngày là:

26 x 100 = 2600 (ngày)

Vậy 130 học sinh ăn hết số gạo dự trữ đó trong số ngày là:

2600 : 130 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày.