Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, chính phủ Liên Xô đã

Câu hỏi: Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, chính phủ Liên Xô đã

A. kí với Đức Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau

B. chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít

C. đứng về phía các nước Êtiôpia, Trung quốc chống xâm lược

D. đưa quân giúp Tiệp Khắc chống cuộc xâm lược của Đức

Đáp án A.

Để tránh một cuộc chiến tranh nổ ra và bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập lúc bấy giờ, Liên Xô đã kí với Đức bản Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau ngày 23-8-1939 (Mục 2 phần I Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản).