Dấu hiệu chủ yếu để kết luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 loài sinh học khác nhau là

Câu hỏi: Dấu hiệu chủ yếu để kết luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 loài sinh học khác nhau là

A. chúng sinh ra con bất thụ.
B. chúng cách li sinh sản với nhau.
C. chúng không cùng môi trường.
D. chúng có hình thái khác nhau.

Đáp án B: Dấu hiệu chủ yếu để kết luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 loài sinh học khác nhau là chúng cách li sinh sản với nhau.