Đặc điểm nổi bật nhất của trung quốc dưới thời Minh là

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật nhất của trung quốc dưới thời Minh là

A. xuất hiện nhiều xưởng thủ công lớn

B. thành thị mọc lên rất nhiều và rất phồn thịnh

C. xây dựng hoàn chỉnh bộ máy quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

D. kinh tế hàng hóa phát triển, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện

Đáp án D: Đặc điểm nổi bật nhất của trung quốc dưới thời Minh là kinh tế hàng hóa phát triển, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện.

– Một số nghề đã có những xưởng thủ công lớn.

– Các nhà buôn xuất hiện và hoạt động tích cực.

– Các thành thị mọc lên nhiều và rất phồn thịnh, Bắc Kinh vừa là trung tâm chính trị vừa là trung tâm kinh tế lớn.