Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?

A. Đầu tư nước ngoài tanh nhanh.

B. Thương mại thế giới phát triển mạnh.

C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

D. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia đang bị giảm sút.

Đáp án D.

Giải thích: Vai trò của các công ty xuyên quốc gia đang bị giảm sút không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế.