Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để

Câu hỏi: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để

A. Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
B. Tăng cường đầu tư dịch vụ giữa các khu vực
C. Hạn chế khả năng tự do hóa thương mại
D. Bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên

Đáp án C.

Giải thích: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để hạn chế khả năng tự do hóa thương mại.