Tầng lớp đông đảo nhất có vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là

Câu hỏi: Tầng lớp đông đảo nhất có vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là?

A. Quý tộc.

B. Nông dân.

C. Nô lệ.

D. Chủ nô.

Đáp án B.

Ở các nước phương Đông, cư dân chủ yếu làm nghề nông. Vì vậy bộ phận đông đảo nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất là nông dân.