Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là

Câu hỏi: Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là

A. Ít bán đảo và đảo

B. Ít vịnh biển

C. Ít bị chia cắt

D. Có nhiều bán đảo lớn

Đáp án D.

Đường bờ biển châu Phi ít bị chia cắt, rất ít các vịnh biển, bán đảo và đảo (SGK Địa Lí 7 Bài 26).