Số cạnh của hình chóp tứ giác

Câu hỏi: Số cạnh của hình chóp tứ giác là

A. 6

B. 20

C. 12

D. 8

Đáp án D.

Hình chóp tứ giác có 4 cạnh bên và 4 cạnh đáy nên có tất cả 8 cạnh (Chóp n – giác có 2n cạnh).