Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp là nguyên nhân chủ yếu làm cho

Câu hỏi: Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp là nguyên nhân chủ yếu làm cho

A. địa hình nước ta có sự phân bậc rõ rệt

B. thiên nhiên có sự phân hóa sâu sắc

C. địa hình nước ta ít hiểm trở

D. tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn

Đáp án D.

Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp là nguyên nhân chủ yếu làm cho tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn.

Giải thích:

Đai nhiệt đới gió mùa ở nước ta có giới hạn từ 0 đến 500 – 600m (miền Bắc) và 0 đến 800 – 900m (miền Nam), như vậy ở độ cao dưới 1000m thì tính chất nhiệt đới của khí hậu được bảo toàn. Do nước ta có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp (dưới 1000m) nên tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên nước ta được bảo toàn.