Trong tế bào sinh dưỡng nhiễm sắc thể tồn tại thành

Câu hỏi: Trong tế bào sinh dưỡng, nhiễm sắc thể tồn tại thành

A. Đơn bội
B. Cặp NST tương đồng
C. Bộ NST lưỡng tính
D. Bộ NST đặc thù

Đáp án B.

Trong tế bào sinh dưỡng, nhiễm sắc thể tồn tại ở dưới dạng các cặp NST tương đồng.