Đặc điểm của các cây được tạo ra từ công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào

Câu hỏi: Đặc điểm của các cây được tạo ra từ công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào

A. Các cây sinh ra đều đồng nhất về mặt di truyền và giống với tế bào ban đầu
B. Các cây sinh ra đều không đồng nhất về mặt di truyền
C. Các cây sinh ra đồng nhất về mặt di truyềnvà khác với tế bào ban đầu
D. Có một số cây đồng nhất với nhau và có cả những cây không đồng nhất với nhau về mặt di truyền

Đáp án A.

Đặc điểm của các cây được tạo ra từ công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào: các cây sinh ra đều đồng nhất về mặt di truyền và giống với tế bào ban đầu.