Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp

Câu hỏi: Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp

A. Thực quản

B. Thanh quản

C. Phế quản

D. Khí quản

Đáp án A.

Thực quản là bộ phận không thuộc hệ hô hấp mà thuộc hệ tiêu hóa.