Cuộc cải cách Duy tân Minh Trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào?

Câu hỏi: Cuộc cải cách Duy tân Minh Trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào?

A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao
B. Chính trị, quân sự, văn hóa – giáo dục và ngoại giao với Mĩ
C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục
D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao

Đáp án C.

Cuộc cải cách Duy tân Minh Trị được tiến hành trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục.

*Về chính trị

– Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân.

– Ban hành Hiến pháp mới (năm 1889), chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

* Về kinh tế

– Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất.

– Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

– Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.

* Về quân sự

– Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây.

– Chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh.

– Chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược.

* Về giáo dục

– Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

– Chú trọng nội dung khoa học – kỹ thuật trong chương trình giảng dạy.

– Cử những học sinh giỏi đi du học phương Tây…