Hệ quả xã hội đầu tiên của công cụ kim khí là

Câu hỏi: Hệ quả xã hội đầu tiên của công cụ kim khí là

A. xã hội có giai cấp ra đời

B gia đình phụ hệ ra đời

C thị tộc tan rã

D. tư hữu xuất hiện

Đáp án C.

Hệ quả xã hội đầu tiên của công cụ kim khí là tư hữu xuất hiện do công cụ bằng kim khí xuất hiện sẽ tạo ra sản phẩm dư thừa, nhưng người có chức phần sẽ chiếm lấy làm của riêng mình -> xuất hiện tư hữu.