Thành phần hóa học của NST bao gồm

Câu hỏi: Thành phần hóa học của NST bao gồm

A. Phân tử prôtêin

B. Phân tử ADN

C. Prôtêin và phân tử ADN

D. Axit và bazơ

Đáp án C.

Thành phần hóa học của NST bao gồm prôtêin và phân tử ADN (NST được cấu tạo từ 1 phân tử ADN liên kết với prôtêin loại histon).