Cú pháp lệnh của điều kiện dạng thiếu là

Câu hỏi: Cú pháp lệnh của điều kiện dạng thiếu là

A. If <Điều kiện> then <Câu lệnh>;

B. If <Câu lệnh>; then <Điều kiện>

C. If < Điều kiện 1> then <Điều kiện 2>;

D. If < Câu lệnh 1>; then <Câu lệnh 2>;

Đáp án A.