Người sử dụng có thể giao tiếp với máy tính bằng cách nào trong các cách sau đây

Câu hỏi: Người sử dụng có thể giao tiếp với máy tính bằng cách nào trong các cách sau đây

A. Chỉ bằng dòng lệnh (Command)

B. Chỉ bằng “giọng nói”

C. Chỉ bằng hệ thống bảng chọn (Menu)

D. Đưa vào các lệnh (Command) hoặc chọn trên bảng chọn (Menu)

Đáp án D.

Người sử dụng có thể giao tiếp với máy tính bằng cách đưa vào các lệnh (Command) được nhập từ bàn phím hoặc chọn trên bảng chọn (Menu) được điều khiển bằng bàn phím hoặc chuột.